Tư vấn ESG cho doanh nghiệp

Tư vấn ESG
cho doanh nghiệp
Đồng hành với các doanh nghiệp phát triển bền vững, VP Carbon cung cấp dịch vụ tư vấn thực hành ESG, cùng các doanh nghiệp xây dựng chiến lược & triển khai các giải pháp Môi trường – Xã hội – Quản trị dành riêng cho doanh nghiệp dựa trên điều kiện thực tế.

Xây dựng
chiến lược

Phối hợp với doanh nghiệp xây dựng chiến lược giảm phát thải phù hợp dựa trên điều kiện thực tế, mục tiêu kinh doanh và các giải pháp tốt nhất trong ngành.

Tích hợp
công nghệ

Khám phá các công nghệ tiên tiến để thực hiện các biện pháp giảm phát thải hiệu quả.

Báo cáo
bền vững

VP Carbon hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng các báo cáo phát triển bền vững, đảm bảo sự minh bạch, đáp ứng các quy chuẩn trong nước và quốc tế