Tư vấn đăng ký
CERs (Certified Emission Reduction)

CERs (Certified Emission Reductions)

CERs hay tín chỉ carbon là thuật ngữ chung cho tín chỉ có thể kinh doanh hoặc giấy phép đại diện cho 1 tấn carbon dioxide (CO2) hoặc khối lượng của một khí nhà kính khác tương đương với 1 tấn CO2 (tCO2e). Việc mua bán phát thải khí CO2 hay mua bán carbon trên thị trường được thực hiện thông qua tín chỉ.

4 YẾU TỐ CẦN CÂN NHẮC

Thực tế và đo lường được
Lượng giảm phát thải được định lượng thông qua một phương pháp luận được phê duyệt và được ban hành bởi một nền tảng phát hành chứng chỉ carbon (UNFCC, Gold Standard, VERRA, hay Plan Vivo).
Lâu dài và không bị đảo ngược

Liên quan đến các loại hình dự án tiềm ẩn rủi ro đảo ngược. Ví dụ: Công nghệ giảm carbon từ hoạt động thu hồi CO2 và bổ sung vào công nghiệp sản xuất nước uống có Gas. Vì vậy, cần phải xây dựng các biện pháp giảm thiểu rủi ro một cách toàn diện nhằm tránh hiện tượng đảo ngược.

Tính bổ sung

Tín chỉ carbon là một cơ chế tài chính giúp thúc đẩy các hoạt động giảm phát thải mà nếu thiếu cơ chế tín chỉ carbon, các hoạt động giảm phát thải này sẽ không thể diễn ra trong kịch bản thông thường do các rào cản về mặt tài chính.

Thẩm định, thẩm tra độc lập

Việc giảm phát thải phải được thẩm định, thẩm tra bởi một bên thứ ba độc lập và được công nhận bởi tiêu chuẩn carbon tương ứng.